dinsdag 14 februari 2023

Wereldjongerendagen - een podcast over het grootste jongerenevenement ter wereld

Laatst hebben we via Canyons and Stars een podcast over de Wereldjongerendagen opgenomen. Als iemand wil weten wat het grootste jongerenevenement ter wereld is, of als je er misschien over denkt mee te gaan: doe je oortjes in en luister deze aflevering!

Wereldjongerendagen podcastVerder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

maandag 2 januari 2023

Mijn ontmoeting met Paus Benedictus XVI

Afgelopen zaterdag is emeritus Paus Benedictus XVI overleden. Ik heb één keer het voorrecht gehad hem persoonlijk te ontmoeten, dat was in 2010 toen we tijdens de Goede Week met een groep in Rome waren. Ik was uitgenodigd om na de woensdagaudientie een korte persoonlijke ontmoeting met hem te hebben.

Ik weet nog dat ik ongeveer een halve minuut de tijd had om iets te zeggen, ik had het van tevoren geoefend. Ik vertelde hem dat we met een groep uit Nederland kwamen, dat het een oecumenische groep was met een aantal mensen van andere christelijke denominaties. Verder vertelde ik hem dat ik bezig was met het thema van geloof en wetenschap. Het viel me op dat hij een rustige, nederige, en aandachtige houding aannam om naar me te luisteren. Toen ik sprak over geloof en wetenschap antwoordde hij: “Geloof en wetenschap, belangrijk!” Voor iemand met zulke sterke wortels in de academische wereld als hij, was dat natuurlijk een te verwachten opmerking. Al met al was ik erg blij met onze ontmoeting.

Verder heb ik van Benedictus XVI altijd zijn boeken en preken erg gewaardeerd. In zijn vroege autobiografie  vertelt hij dat hij als jonge priester merkte dat meer mensen kwamen naar de Heilige Mis voor kinderen, omdat ze de preek daar beter konden volgen. Sindsdien heeft hij eraan gewerkt om zijn diepe inzichten heel toegankelijk op te schrijven. En dat is hem gelukt. Vooral zijn boeken over Jezus zijn heel inspirerend. Maar ook zijn inleiding tot het christendom (meer intellectueel) en het interview Zout der aarde (toegankelijker) zijn erg het lezen waard.

Benedictus XVI rust in vrede!

 

PS

Voor een korte indruk over wat Benedictus XVI voor de kerk heeft betekent raad ik dit (Engelstalige) nieuwsitem aan.

Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

zondag 25 december 2022

Zalig Kerstmis!

Dit jaar was er op kerstavond een mooie uitleg over de nieuwe kerststal in Leidenhoven College, waar ik woon. Meneer Gascón, de architect, vertelt.

Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

donderdag 18 augustus 2022

Nieuwe podcast aflevering: Jezus en de Wetenschap

Als het gaat over 'geloof en wetenschap' komt de naam 'Jezus' weinig ter sprake. Is "Jezus en de wetenschap" een thema dat alleen interessant is voor gelovigen?

Misschien is het het meest interessant voor gelovige mensen, maar niet alleen. We zullen bespreken dat Jezus en de wetenschap prima samen gaan, dat is misschien verrassend. En nog meer, dat het christendom ook belangrijk was voor de ontwikkeling van wetenschap; in het huidige postmoderne denken zou dat niet zo ontstaan. Dus dat is wellicht ook voor niet-gelovigen interessant.

Wil je een dieper inzicht in zowel Jezus, de wetenschap en hun relatie? Luister dan naar deze aflevering.


Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

zondag 17 juli 2022

Nieuwe podcast: mens zijn annu nu!

In deze eerste korte introaflevering leggen we uit wat de bedoeling is van de "Mens zijn anno nu" podcast. 


Je kunt deze podcast ook beluisteren via spotify of via de speler hieronder.Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

woensdag 13 juli 2022

Graduation poem for the students at Amsterdam University College

Graduation

Today, the day 
that it all comes together
that we all come together
the people you have walked with
the people you have talked with
for very different lengths of time.

The things you’ve learnt
You’ll take into the future
Will they stand the test of time?
Some may wither, others fall,
But some shine endless, bright
Timeless as the speed of light.

The treasure you received
is not for hiding in the ground,
but has been planted, safe and sound,
so you can shoot up, grow, and bloom.
Grow and shine, even encircling gloom
Will not prevent you to grow on.
Find water, sun: grow on!
Be not undone, grow on and on!
And on, and on, and on, and on!

With this light and strength: begone!


Daan van Schalkwijk
13/7/2022
Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

vrijdag 24 december 2021

Waarom we méér over "Kerstmis" en minder over "feestdagen" zouden moeten spreken: Kerstmis als inclusief feest

Dit artikel is gisteren in ingekorte vorm in het Nederlands Dagblad verschenen.

Eurocommissaris Helena Dalli had het plan voor een richtlijn om “Kerstmis” te vervangen door “Feestdagen” in de kerstwensen. Dat plan stuitte op felle tegenstand, waardoor ze het heeft ingetrokken en werkt aan een update ervan. Nu we op weg zijn naar die dagen is mijn voorstel: laten we juist minder over “feestdagen” en méér over “Kerstmis” spreken, en wel om de volgende redenen.

Ieder die zich een beetje verdiept weet dat met Kerstmis
een Joods gezin wordt gevierd dat bestaat uit personen
die ook door Moslims in ere worden gehouden.
Kerstmis dood zwijgen lijkt mij het toppunt van ironie, want het is juist bij uitstek een feest voor mensen met een inclusief hart. Kerstmis is een Christelijk feest, jazeker. Tegelijk weet ieder die zich een beetje verdiept dat daarin een Joods gezin wordt gevierd dat bestaat uit personen die ook door Moslims in ere worden gehouden. Het is een gezin, dat, gehoorzaam aan bevel van het bevoegde gezag, de biezen had gepakt om zich te laten registreren in hun plaats van herkomst. Niet lang daarna ging een onderkoning zijn boekje te buiten, en moesten ze vluchten voor hun leven. Het is dus ook nog eens een vluchtelingengezin. Spreek ten eerste daarom meer over Kerstmis: een mooier feest voor mensen met een inclusief hart kun je je niet wensen!

Een tweede reden is dat Kerstmis expliciet de gelegenheid geeft om stil te staan bij het belang van persoonlijke relaties. Het gaat immers om de geboorte van een Kind wiens specifieke levensmissie bestaat in het herstellen van gebroken persoonlijke relaties: tussen God en mens, en tussen mensen onderling. Dat lijkt me altijd belangrijk voor onze maatschappij, en in de huidige situatie nog meer. Ik licht toe.

We willen niet graag dat de overheid zich mengt in onze persoonlijke relaties, en dat is terecht. Tegelijk laten studies over geluk duidelijk zien dat stabiele persoonlijke relaties veel bijdragen aan het levensgeluk van mensen, en daarmee aan het welzijn van mensen in onze maatschappij. Stabiele persoonlijke relaties hebben dus een publiek belang, en dat mag best erkend worden.

Als er iets is waar we in coronatijd op zijn teruggevallen, naast het medisch personeel, dan zijn dat onze naasten. Thuis werken is voor veel mensen gelegenheid om meer tijd te kunnen doorbrengen met geliefden. We hebben kunnen ervaren dat deze munt twee kanten kent: de ene mooi, de andere wat minder. Het steeds op elkaars lip zitten is aanleiding tot spanningen. Rutte sprak in één van zijn persconferenties over de toename van huiselijk geweld. Oftewel: onze gezinnen kunnen wel wat steun gebruiken. Het noemen van Kerstmis is zeker niet de hele oplossing voor dit probleem, maar het geeft wel extra gelegenheid bij deze persoonlijke relaties stil te staan, en het belang van gezinnen te onderstrepen.

Een derde reden om Kerstmis te noemen in plaats van feestdagen, is dat het feest een beproefde manier is om daadwerkelijk aan onze persoonlijke relaties te werken, zolang we het maar goed gebruiken. Persoonlijke relaties zijn namelijk liefdevolle relaties. En liefde is iets moois, maar liefde is een werkwoord. In alle persoonlijke relaties is er zwaar weer, maar de collectieve ervaring leert ook dat na regen vaak zonneschijn komt. Die zonneschijn komt niet vanzelf. Daar is tijd, aandacht, en ruimte voor nodig. In een religieuze context wordt vaak bij persoonlijke relaties stilgestaan, maar tegenwoordig gaan niet veel mensen naar een kerk. Kerstmis is dan juist een feest dat voor het hernieuwen van liefde de broodnodige tijd en ruimte biedt, ook voor niet-kerkgangers. Elkaar daarin aanmoedigen helpt!

Alles bij elkaar is mijn voorstel het tegenovergestelde van Helena Dalli: laten we minder over “feestdagen” spreken en méér specifiek over “Kerstmis”. Laten we daarbij beseffen dat dit een inclusief feest is waarbij iedereen welkom en uitgenodigd is om op eigen wijze stil te staan bij het belang van persoonlijke relaties, en daar tijd aan te besteden. Of je nou gelooft of niet dat Jezus als Zoon van God op aarde is gekomen: het is een uitnodiging om stil te staan bij je eigen persoonlijke relaties, om daar aandacht aan te besteden, om je liefde te hernieuwen. De overheid heeft dit feest niet ingesteld, maar kan juist door het stimuleren van het noemen ervan een signaal afgeven: onze persoonlijke relaties hebben ook een sociaal belang. Het is goed dat daar tijd en aandacht voor is, inclusief Kerstmis.


(English version)

Why we should talk more about "Christmas" and less about "holidays." Christmas as an inclusive celebration

This article appeared in shortened form in yesterday's Nederlands Dagblad.

European Commissioner Helena Dalli had a plan for a directive to replace "Christmas" with "Holidays" in Christmas greetings. That plan met with fierce opposition, so she withdrew it and is working on updating it. As we move toward those days, my proposal is: let's talk less about "holidays" and more about "Christmas" for the following reasons.

anyone who takes an interest knows that Christmas
celebrates a Jewish family made up of people
who are also honored by Muslims


To silence Christmas seems to me to be the height of irony, for it is a celebration for people with an inclusive heart. Christmas is a Christian feast, certainly. At the same time, anyone who takes an interest knows that it celebrates a Jewish family made up of people who are also honored by Muslims. It is a family, who, obedient to orders from the appropriate authority, had packed up their rucksacks to register in their place of origin. Not long after, a viceroy exceeded his authority and they had to flee for their lives. So it is also a refugee family. First, this is why we speak more about Christmas: you cannot wish for a more beautiful celebration for people with inclusive hearts!

A second reason is that Christmas is an explicit opportunity to reflect on the importance of personal relationships. After all, it is about the birth of a Child whose specific life mission is to repair broken personal relationships: between God and man, and between people themselves. This always seems important to me for our society, and even more so in the present situation. Let me explain.

We don't like the government to interfere in our personal relationships, and rightly so. At the same time, studies on happiness clearly show that stable personal relationships contribute a lot to people's life happiness, and therefore to the well-being of people in our society. Stable personal relationships therefore have a public interest, and it is best to recognize that.

If there is anything we have come to rely on in coronation time, besides the medical staff, it is our loved ones. Working from home is an opportunity for many people to be able to spend more time with loved ones. We have experienced that this coin has two sides: one beautiful, the other somewhat less. Always being on each other's lips is cause for tension. Rutte spoke in one of his press conferences about the increase in domestic violence. In other words, our families could use some support. Mentioning Christmas is certainly not the whole solution to this problem, but it does give additional opportunity to dwell on these personal relationships, and to emphasize the importance of families.

A third reason for mentioning Christmas instead of holidays is that the holiday is a proven way to actually work on our personal relationships, as long as we use it well. After all, personal relationships are loving relationships. And love is a beautiful thing, but love is a verb. In all personal relationships there is bad weather, but collective experience also shows that after rain often comes sunshine. That sunshine does not come by itself. It takes time, attention, and space. In a religious context, personal relationships are often considered, but nowadays not many people go to church. Christmas is a celebration that offers the much needed time and space for the renewal of love, also for those who do not attend church. Encouraging each other helps!

All in all, my proposal is the opposite of Helena Dalli's: let's talk less about "holidays" and more specifically about "Christmas". Let's realize that this is an inclusive celebration where everyone is welcome and invited to reflect on the importance of personal relationships in their own way, and to spend time on it. Whether or not you believe that Jesus came to earth as the Son of God, it is an invitation to reflect on your own personal relationships, to pay attention to them, to renew your love. The government did not create this feast, but by stimulating its mentioning it can send a signal: our personal relationships also have a social importance. It is good that there is time and attention for that: Christmas for everyone!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

dinsdag 21 december 2021

Inspiratie voor thuis! Modern mens-zijn: Freedom in Quarantine.


In deze podcast spreken Emma Cohen de Lara en ik over wat het betekent om mens te zijn volgens moderne denkers. We doen dit vanuit ons Canyons and Stars initiatief.

Met dank aan José Bibian van BL producties voor het produceren van deze podcast.

Video versie:

Audio versie: 
Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

zaterdag 3 juli 2021

Podcast bij "The Heights" over Freedom in Quarantine

Laatst is bij de amerikaanse school "The Heights" een podcast verschenen over mijn boek Freedom in Quarantine

Wie interesse heeft kan hem hier beluisteren.

Verder op mijn website:
Blog 

Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

donderdag 24 juni 2021

Podcast over Levenskunst en Levenseinde op Katholiekleven.nl

Naar aanleiding van een lezing op een bijeenkomst van het netwerk van katholieke zorgprofessionals over mijn boekje "Levenskunst en Levenseinde" ben ik geïnterviewd door Daphne van Roosendaal van katholiekleven.nl

Dit interview is te beluisteren in deze podcast op katholiekleven.nl. Hij is ook direct beschikbaar op
soundcloud

Het boekje "Levenskunst en Levenseinde" is te verkrijgen bij uitgeverij de Boog


Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

maandag 21 juni 2021

Sarphati en Positieve Psychologie bij UvA Open Insight

Laatst mocht ik dit programma van UvA Open Insight presenteren, waar mijn collega's Jonathan Gill en Hylke Vervaeke interessante lezingen gaven. 

Het programma was in het Engels.
Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?


woensdag 17 maart 2021

Signeren is leuk!

Het was leuk om de afgelopen tijd boeken te kunnen signeren. 

Als je een exemplaar wilt van "Win Win Win" is die hier beschikbaar.foto: Eefje de Gelder

Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?


vrijdag 8 januari 2021

Proost op Win Win Win!

Dank aan iedereen die heeft geholpen! We zijn heel blij vandaag!

Wie ik vergat te noemen, maar zeker heel belangrijk: Inge van der Bijl en de andere mensen bij Amsterdam University Press. Heel fijne samenwerking, dank!


Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?


"Win Win Win" ligt in de winkels!

Vandaag is het dan zover: "Win Win Win" is gedrukt en ligt in de winkels!

Gebruik het bijvoorbeeld als een creatieve manier om te werken aan vertrouwen onder je collega's: lees samen dit boek en bespreek het!


Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

woensdag 16 december 2020

Publicatiedatum en Cover van onze roman zijn bekend!

"Win Win Win" heet de roman die Lans Bovenberg, Manon Blanke en ik (onder mijn internationale schrijversnaam "Daniel Bernardus") hebben geschreven. Het is nu bekend dat hij uitkomt op 8 Januari! De cover is nu ook bekend, die is hieronder te zien!


"Win, Win, Win" vertelt het verhaal van Mirjam, een ambitieuze studente die essentiële keuzes voor haar toekomst moet maken. Ze vecht om haar moeders controle te weerstaan en meerdere opties te combineren. Toch accepteert ze op het laatste moment ook een uitnodiging om mee te doen aan een prestigieuze business wedstrijd. Twee andere studenten doen ook mee - ze had nooit gedacht dat haar team zo'n obstakel zou worden. Het team kiest ervoor om tijdens de wedstrijd economie vanuit een relationele hoek te herdenken. Maar zodra alles start moet Mirjam een manier vinden om in de praktijk te brengen wat ze in theorie heeft geleerd. Zeker, haar briljante plan laat zien dat geld en relaties samen kunnen gaan - maar als ze geen manier kan vinden om met haar collega’s samen te werken, valt haar team uit elkaar en verliest ze de mogelijkheid haar droom te volgen.

Dit boek zal je helpen ontdekken:
  • Hoe radicaal verschillende houdingen ten opzichte van het leven, communcatie, en samenwerking er uit kunnen zien
  • Een spiegel voor onze eigen manier van omgaan met anderen die niet altijd comfortable, maar wel inspirerend en uiteindelijk zeer de moeite waard
  • Een bron van diepe gesprekken die mensen kan helpen
Dit boek samen lezen of cadeau doen toont waardering en vertrouwen. Door dit boek samen te bespreken kun je obstakels in de samenwerking identificeren en oplossen. Als je vertrouwen wilt bouwen om je heen, kan dit boek je helpen dat een realiteit te maken.

De roman is geschreven in het Engels. Klik hier en bestel nu voor via de website van de uitgever, Amsterdam University Press: 
https://www.aup.nl/en/book/9789463723268/win-win-win.Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

dinsdag 15 december 2020

Een hart onder de riem in de lockdown

Gisteren heeft de Nederlandse overheid een nieuwe lockdown aangekondigd. Dat komt bij veel mensen hard aan. Een week geleden stuurde Paus Franciscus een brief om het jaar van de Heilige Jozef aan te kondigen. Franciscus denkt dat Jozef ons in deze tijd in het bijzonder kan helpen. Hier een aantal van zijn gedachten. 


(De Nederlandse vertaling is helaas nog niet uitgekomen, dus dit is een citaat uit de Engelse versie, highlights van mij)
Now, one hundred and fifty years after his proclamation as Patron of the Catholic Church by Blessed Pius IX (8 December 1870), I would like to share some personal reflections on this extraordinary figure, so close to our own human experience. For, as Jesus says, “out of the abundance of the heart the mouth speaks” (Mt 12:34). My desire to do so increased during these months of pandemic, when we experienced, amid the crisis, how “our lives are woven together and sustained by ordinary people, people often overlooked. People who do not appear in newspaper and magazine headlines, or on the latest television show, yet in these very days are surely shaping the decisive events of our history. Doctors, nurses, storekeepers and supermarket workers, cleaning personnel, caregivers, transport workers, men and women working to provide essential services and public safety, volunteers, priests, men and women religious, and so very many others. They understood that no one is saved alone… How many people daily exercise patience and offer hope, taking care to spread not panic, but shared responsibility. How many fathers, mothers, grandparents and teachers are showing our children, in small everyday ways, how to accept and deal with a crisis by adjusting their routines, looking ahead and encouraging the practice of prayer. How many are praying, making sacrifices and interceding for the good of all”.[6] Each of us can discover in Joseph – the man who goes unnoticed, a daily, discreet and hidden presence – an intercessor, a support and a guide in times of trouble. Saint Joseph reminds us that those who appear hidden or in the shadows can play an incomparable role in the history of salvation. A word of recognition and of gratitude is due to them all.

Verderop in de brief zegt hij ook (highlights van mij):

Just as God told Joseph: “Son of David, do not be afraid!” (Mt 1:20), so he seems to tell us: “Do not be afraid!” We need to set aside all anger and disappointment, and to embrace the way things are, even when they do not turn out as we wish. Not with mere resignation but with hope and courage. In this way, we become open to a deeper meaning. Our lives can be miraculously reborn if we find the courage to live them in accordance with the Gospel. It does not matter if everything seems to have gone wrong or some things can no longer be fixed. God can make flowers spring up from stony ground. Even if our heart condemns us, “God is greater than our hearts, and he knows everything” (1 Jn 3:20).

De brief is niet heel lang, maar een erg mooie reflectie over de heilige Jozef, van harte aangeraden. Hij is hier te vinden.Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

woensdag 9 december 2020

“Nieuwe Sinterklaasliedjes” meet “Failing Forward”

Foto door Aron Visuals op Unsplash

Afgelopen weekend was het heel gezellig om met familie Sinterklaas te vieren. Gelukkig kon dat doorgaan in de huidige omstandigheden. Al zit ik in het onderwijs, op de universiteit krijg je minder mee over de Sint, dus ik werd voor het eerst geconfronteerd met de teksten van de nieuwe Sinterklaasliedjes. Die deden me wel even achter de oren krabben.

Dat referenties naar de huidskleur van Piet uit de liedjes zijn gehaald was wel te verwachten. Wat ik niet had verwacht is dat er ook met geen woord meer wordt gerept over “stoute kinderen”. Het is alleen maar een feestje, en iedereen is altijd lief en aardig, volgens deze liedjes. Deze zet lijkt me opvoedkundig een grote ramp. Daarover kan ik wel weer wat zeggen vanuit mijn ervaring op de universiteit.

"Je zou toch maar eens wat fout hebben gedaan… dan is gelijk je hele zelfbeeld naar de knoppen. Reden tot depressie!"

Failing Forward

Op vrijdag 27 november was ik namelijk bij het online “Failing Forward” evenement georganiseerd door University College Tilburg. Dit evenement is een reactie op de mentaliteit van studenten die het heel moeilijk vinden om om te gaan met tegenslagen. Bij het minste of geringste beginnen sommige studenten aan zichzelf te twijfelen. Je zou toch maar eens wat fout hebben gedaan… dan is gelijk je hele zelfbeeld naar de knoppen. Reden tot depressie!

De aanpak van dit evenement was heel sympathiek. Studenten en docenten vertelden over wat er fout is gegaan in hun leven, om zo minder de indruk te wekken dat “alle andere mensen perfect zijn”. Mijn persoonlijke favoriet was de lezing van de decaan van University College Tilburg, die in vijf minuten haar carrière samenvatte, eerst de “mooie” versie en toen “wat er echt gebeurde”. Het hele evenement, en specifiek die lezing is hier terug te zien.

"Als het bij succes alleen gaat om het behalen van externe resultaten, en als we daar ook nog eens onze hele eigenwaarde aan koppelen, dan wordt omgaan met tegenvallers behoorlijk lastig."

Wat is succes?

Een vraag die in dit evenement veel terugkwam, is wat we precies bedoelen met succes. Als het bij succes alleen gaat om het behalen van externe resultaten, en als we daar ook nog eens onze hele eigenwaarde aan koppelen, dan wordt omgaan met tegenvallers behoorlijk lastig. Helemaal als je dat nooit geleerd hebt.

Mijn kleine bijdrage aan deze discussie is deze minicursus over de betekenis van succes, die in drie korte video’s uitlegt wat we uit onze filosofische traditie kunnen leren over succes. De minicursus kun je hier gratis krijgen.

"Je kunt veel beter geleerd hebben “sorry” te zeggen, naar jezelf toe je schouders ophalen over je eigen falen, en doorgaan terwijl je er rustig aan werkt om dingen beter te doen."

Werken aan stabiliteit

Mentale gezondheid is belangrijk, helemaal in deze tijden. Laten we vooral jonge mensen opvoeden om mentaal stabiel te zijn. Kinderen niet durven zeggen dat ze soms “stout” zijn helpt helemaal niet. Zo leren ze niet omgaan met hun eigen zwakheid. Als die later dan een keer duidelijk wordt, is het gelijk reden tot depressie. Je kunt veel beter geleerd hebben “sorry” te zeggen, naar jezelf toe je schouders ophalen over je eigen falen, en doorgaan terwijl je er rustig aan werkt om dingen beter te doen. Samen nadenken over wat succes inhoudt, en ook leren wat we moeten doen als we een keertje niet succesvol zijn, is essentieel in deze tijd.

 

Het “Failing Forward” evenement en de lezing van de Dean van University College Tilburg zijn hier te zien.

De gratis minicursus over de betekenis van succes is hier te krijgen.

 

Verder op mijn website:

Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?


donderdag 12 november 2020

Leuk interview in de Ad Valvas over "Freedom in Quarantine"


Ad Valvas was zo aardig me te interviewen over "Freedom in Quarantine" waarvan laatst ook de paperback is uitgekomen. De paperback kun je het best bestellen op amazon.de. Daar is hij VEEL goedkoper dan op de Nederlandse Amazon. Dus klik hier voor de paperback.


Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

maandag 20 juli 2020

"Freedom in Quarantine" is gelanceerd en beschikbaar!

Op 4 juli was de online lancering van "Freedom in Quarantine". Deze video geeft een korte samenvatting. 


Mocht je interesse hebben in het boekje, hij is op deze plekken als e-book verkrijgbaar (inclusief bol.com, maar bij Smashwords heb je minder beveiligingen op de epub). De geprinte versie zal in oktober verschijnen.


Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

zondag 28 juni 2020

Boeklancering "Freedom in Quarantine"

Wees van harte uitgenodigd voor de lancering van ons nieuwe boek "Freedom in Quarantine", een vertaling van een werk van filosoof Leonardo Polo met uitgebreide inleiding van mij (onder mijn internationale pen naam Daniel Bernardus). Het zal je helpen in deze tijden een diepere waardering te vinden voor wie we zijn, en de vrijheid die we gekregen hebben.

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.

Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

zondag 29 maart 2020

Vrijheid in Quarantainetijd. Gratis webinar!


Heb je zin in verdieping na de zoveelste corona-update? Ontdek krachtige inzichten over vrijheid en wat je daar zelf aan hebt.
De webinar is donderdag 2 April om 19:30. Schrijf je in via: bit.ly/quaravrijheid Als je bent ingeschreven kun je ook later de opname bekijken.
Er is ook een Engelse versie, zaterdag 4 april om 14:00 uur, schrijf je in via bit.ly/freedomquarantine

Is de toekomst wel eens onzeker? Heb je grote dromen, maar is de weg daarheen niet altijd helder? Gaat studie of werk niet altijd makkelijk samen met persoonlijke relaties? Ontdek dat grote denkers al eeuwen bezig zijn met zulke vragen, en dat ze heel nuttige inzichten hebben. Zet wijsheid uit het verleden om in kracht voor de toekomst. 

In de Spaanstalige wereld wordt filosoof Leonardo Polo gezien als expert op het gebied van filosofische antropologie, waaronder de filosofische studie van vrijheid valt. Zijn “lo radical y la libertad” (wortels en vrijheid) is een indrukwekkende samenvatting in 60 pagina’s van de hoogtepunten van het westerse denken over vrijheid. Zijn werk zal nieuwe vergezichten voor je openen.

In “vrijheid in quarantainetijd” maakt Daniel Bernardus de belangrijkste punten van “lo radical y la libertad” inzichtelijk. Hij behandelt de hoofdvragen van het werk, de antwoorden daarop en hun onderlinge samenhang. Zo krijg je een inspirerend overzicht van de belangrijkste inzichten over vrijheid in de westerse denktraditie.

In “Vrijheid in quarantainetijd” zal je ontdekken
- Waarom in moderne tijden productie en creatieve vrijheid zo gewaardeerd worden en waarom dat samengaat met onzekerheid. 
- Waarom het moderne vrijheidsideaal in de postmoderne tijd in een crisis is beland.
- Waarom de klassieke visie op vrijheid meer rust kan geven, maar waar het tekort schiet.
- Wat christelijke denkers in te brengen hebben over persoonlijke vrijheid.
- Hoe we de sterke kanten van de verschillende inzichten kunnen combineren.
- Wat dit betekent voor het dagelijks leven, ook in als we thuis moeten zitten!

Vrijheid in quarantainetijd is een gratis webinar die je zal helpen om dieper inzicht te krijgen in wat vrijheid is en wat dat voor jou betekent. Je kunt live meedoen en vragen stellen, of het later terugkijken. Als je er van houdt om op toegankelijke manier over belangrijke vragen na te denken, zal je genieten van deze webinar.

Schrijf je vandaag nog gratis in voor “vrijheid in quarantainetijd” en breng wijsheid van eeuwen naar je dagelijks leven!
De webinar is donderdag 2 April om 19:30. Schrijf je in via: bit.ly/quaravrijheid Als je bent ingeschreven kun je ook later de opname bekijken.
Er is ook een Engelse versie, zaterdag 4 april om 14:00 uur, schrijf je in via bit.ly/freedomquarantine

Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?