dinsdag 25 november 2008

Een andere kijk op de appel van de boom

De actie van God die de wereld bestuurt is zoals de zwaartekracht die op de appel die van de boom valt werkt. De oorzaak van het losraken van de appel is niet de zwaartekracht, maar toch zou zonder de zwaartekracht de appel een andere richting op vallen!

vrijdag 21 november 2008

Vertrap het zaadje niet!

Laat het zaadje bloeien.
Geef het water, vertrap het niet.

Nieuw leven, nieuwe vreugde, geen gemis.

 
 
De volgende petitie is denk ik het tekenen waard:

woensdag 19 november 2008

zaterdag 4 oktober 2008

Darwin jaar

Ik las net dat 2009 een Darwin jaar wordt. Zou het ook het jaar worden waarin het eindelijk eens duidelijk wordt dat Christendom en evolutie heel goed samen kunnen?
 
Wellicht draagt dit congres daartoe bij:
 

woensdag 24 september 2008

Oprechte gevoelens

Het grote probleem van hogere menselijke gevoelens (gevoelens waaraan een intentie is verbonden, zoals blijdschap, droefheid of zelfs liefde) is dat zij snel worden 'geperverteerd' tot ervaringen die we vooral hebben om zelf van te genieten. Daarmee gaat hun oorspronkelijke orientatie verloren, en worden ze 'zuur'. Het is dus belangrijk om het gevoel altijd goed gericht te houden. Je zou het zelfs kunnen richten op het goed van de ander; bijvoorbeeld blij zijn om al het goede dat we hebben gekregen en omdat anderen daar blij van worden.

dinsdag 23 september 2008

De vreugde van de liefde

Er zijn twee soorten vreugde: die van de haat en die van de liefde. Die van de haat lacht anderen uit, verheugt zich om het slechte wat hen overkomt. Maar de vreugde van de liefde, die veel diepere en veel echtere vreugde is, verheugt zich met de andere om het goede dat hen overkomt. Dit is de ware vreugde, die blij is om het ware goede voor iedereen.

dinsdag 16 september 2008

Liefde en tegenslag

Als je echt wat wilt bereiken, zijn er altijd tegenslagen. Maar wat telt is de tegenslagen met liefde te kunnen dragen. Dan worden ze zelfs goed: zonder het lijden van tegenspoed kan er nooit echte liefde zijn.

woensdag 10 september 2008

Een objectief gevoel

Objectief wil niet zeggen: gevoelloos. Er zijn bepaalde 'objecten' waarbij een reactie vanuit het hart zeer op zijn plaats is!

vrijdag 29 augustus 2008

Literatuurhistorische Weetjes

Wat weetjes op een rijtje uit mijn theologiecursus deze zomer. Hoe dicht bij de schrijfdatum is de oudst bekende manuscript van het nieuwe testament vergeleken met andere historische teksten?
 
Tekst, schrijfdatum, oudste manuscript, verschil origineel - oudste manuscript
 
Evangelie volgens Johannes, 98-100 AD, 125 AD, 25-30 jaar
Nieuwe Testament, 50-100 AD, 2e eeuw, 100 jaar
 
Andere bekende teksten
Vergilius, 1e eeuw BC, 5e eeuw AD, 5 eeuwen
Horatius, 1e eeuw BC, 8e eeuw AD, 9 eeuwen
Julius Caesar, 1e eeuw BC, 10e eeuw AD, 11 eeuwen
Plato, 6e eeuw BC, 895 AD, 14 eeuwen
Homerus, 8e eeuw BC, 11e eeuw AD, 19 eeuwen
 
Niet zo slecht he?

donderdag 28 augustus 2008

Natuurwetenschap en de Heilige Schrift

Nog wat ideeen uit mijn zomercursus: hoe verhouden de natuurwetenschap en de Heilige Schrift zich?
 
Er zijn twee belangrijke principes:
1) Het 'negatieve principe': De Heilige Schrift heeft niet als doelstelling natuurwetenschappelijke kennis te leveren. Het doel waarvoor God ons de Schrift gegeven heeft is ons de weg naar de redding te wijzen. Daarom kunnen we haar niet als een natuurwetenschappelijke tekst zien.
 
2) Het 'positieve principe'. De Schrift beschrijft de natuurwetenschappelijke fenomenen zoals ze op de zintuigen overkomen. Soms gebruikt ze ook metaforische taal, zoals in poetische passages.
 
Ik denk dat deze twee principes al heel wat verduidelijken.
 
Er is hier overigens ook een diepere rede voor. Als God zich openbaart, doet hij dat op een manier die voor mensen begrijpbaar is. Bovendien bedient hij zich van mensen als vrije en rationele instrumenten. Als deze mensen geen natuurwetenschappers zijn, kan God ze moeilijk als zodanig gebruiken. Het zou ook niet zo veel zin hebben, gezien de natuurwetenschap op zich niet veel bijdraagt aan ons eeuwig heil! (De natuurwetenschap bedrijven uit liefde tot God doet dat overigens wel...)

woensdag 27 augustus 2008

Image van de kerk

De kerk in Nederland heeft een image-probleem. Dat is jammer, want ze doet zo veel goede dingen! Iemand ideeen om dat probleem op te lossen?

dinsdag 19 augustus 2008

De echte new age

Uit de homilie van de Paus op de WJD in Sydney:

Bekrachtigd door de Geest, en op basis van de rijke visie van het geloof, wordt een nieuwe generatie van Christenen geroepen om te helpen een wereld te bouwen waarin Gods gave van het leven wordt verwelkomd, gerespecteerd en gekoesterd – niet verworpen, gevreesd als een bedreiging en vernietigd. Een nieuw tijdperk waarin liefde niet hebzuchtig of zelfzuchtig is, maar zuiver, trouw en werkelijk vrij, open naar anderen, met respect voor hun waardigheid, strevend naar het goede, stralend vreugde en schoonheid. Een nieuw tijdperk waarin hoop ons bevrijdt van oppervlakkigheid, apathie en het opgaan in zichzelf, welke onze ziel doden en onze relaties vergiftigen. Geliefde vrienden, de Heer vraagt jullie profeten te zijn van dit nieuwe tijdperk, boodschappers van Zijn liefde, mensen naar de Vader brengend en bouwend aan een toekomst van hoop voor alle mensen.

De hele homiliezaterdag 16 augustus 2008

Analogie

Nog wat theologische soundbites.

Ons spreken over God is altijd analoog. God zelf overstijgt ons uitdrukkingsvermogen, maar toch is er een werkelijke overeenkomst tussen wat we over Hem kunnen weten uit de openbaring en wie Hij in werkelijkheid is.

Net zoals het spreken over God altijd analoog is, bestaat er in de realiteit ook analogie: de schoonheid van de schepping vertelt ons bijvoorbeeld iets over God's schoonheid.

Nog een interessante analogie: net zoals Jezus Christus werkelijk God en werkelijk mens was, is de Bijbel werkelijk het woord van God en werkelijk het woord van mensen. God gebruikt de schrijver als instrument, Hij inspireert een instrument met een eigen rede en een vrije wil.

vrijdag 15 augustus 2008

Een woonbrug...

Op de expo in Zaragoza is een brug te zien die als bijzonderheid heeft dat je er in kunt wonen.

Het lijkt me persoonlijk wel wat om een brugfunctie te vervullen, maar zó letterlijk...

donderdag 14 augustus 2008

Feest in Spanje

Als we van de Spanjaarden een ding kunnen leren, dan is het wel dit: een goed feest bouwen! Dat gaat hier altijd samen met een overheerlijke maaltijd: barbeques, paella's, 'jamon serrano pata negra', noem maar op.

En misschien ook nog dit: in Spanje heb ik altijd het idee dat mensen het leven net wat minder serieus nemen - overmatige zorgen zul je hier niet vinden. En de besten nemen ook zichzelf niet zo serieus. Als je daar niet in doorschiet, kan het heel bevrijdend zijn.

dinsdag 12 augustus 2008

Eucomene in het Paulusjaar

Benedictus XVI heeft vanwege het feit dat St Paulus 2000 jaar geleden geboren is, het jaar van St Paulus afgekondigd. Hij moedigt mensen aan zijn geschriften te lezen, en zijn graf in Rome te bezoeken.


Naast vele andere positieve aspecten, denk ik dat dit initiatief de eucomene veel kan bevorderen. Samen over de geschriften van Paulus spreken doet al veel goeds. Daarbij zijn de thema's die de paus suggereert erg interessant: de centraliteit van Christus, de kerk als het Lichaam van Christus en het kruis in het apostolaat.


Laten we in vertrouwvol geloof God bidden dat Hij deze wederzijdse verdieping doet slagen.

maandag 11 augustus 2008

Geluk volgens Augustinus

' Verre van mij, dat ik mij gelukkig acht enkel en alleen omdat ik een of andere vreugde geniet. Er bestaat een vreugde die niet aan verdorven mensen wordt geschonken, maar die wel en uitsluitend gegeven wordt aan hen die God, hun vreugde, edelmoedig dienen. Het geluk zelf is niets anders als God genieten, voor God en omwille van God; dat is geluk en niets anders.'

vrijdag 8 augustus 2008

Heilig Hart van Jezus

Gisteren was ik op bezoek in San Sebastián, een mooie stad. Boven de stad torent een beeld van het Heilig Hart van Jezus.
 
Als de stad daar zijn toevlucht zoekt, komt het met de problemen wel goed. Als wij daar onze toevlucht zoeken en ontdekken wat er in het Hart van Jezus leeft, dan gaan we echt de goede kant op.

woensdag 6 augustus 2008

Zijn alle culturen gelijk?

Deze week ben ik bij de geboorteplaats van de heilige Franciscus Xaverius geweest, een van de stichters van de Jezuieten en een groot missionaris.

Tegenwoordig is missie in sommige kringen in ongenade gevallen: zijn alle culturen niet gelijk? Waarom zou een westerling zijn religie opleggen aan andere culturen?

Hierover valt veel te zeggen, maar een idee is dit: alle mensen zijn mensen, en hebben dus overeenkomsten. Dat kan je zien op medisch gebied (een doctor kan mensen van over de hele wereld opereren) maar ook op moreel gebied (het is nergens goed een andere mens te vermoorden). Mensen hebben ook verschillen, en die uiten zich bijvoorbeeld op cultureel gebied: gerechten, muziek, literatuur. Daarnaast zijn er ook dingen die zowel iets overeenkomstigs als iets verschillends hebben, zoals hoe gezond het eten is. Plantaardige olie is in principe voor iedereen goed, maar die kun je op verschillende manieren verwerken. Deze algemene dingen die specifiek kunnen worden uitgewerkt noemen we beschaving.

Wat missionarisen vaak doen is beschaving brengen (ook nu nog, op elke persoon van een NGO zijn er 5 missionarissen). Ze zijn geen ideologisch instrument, maar veeleer een steun in de rug voor de lokale bevolking. Bovendien proberen missionarisen het geloof vaak te ´incultureren´ - de uitingsvormen ervan in overeenstemming te brengen met de cultuur, in zoverre ze niet essentieel zijn voor het geloof.

De laatste vraag: maar waarom brengen ze het geloof dan over? Omdat het geloof boven alle culturen staat. Het is een gave die we van God hebben ontvangen, God die zichzelf geopenbaard heeft, en die openbaring, dat geluk, die redding, is bestemd voor alle mensen. Al heeft het een invloed op een cultuur, het geloof is niet slechts cultuur, het is veel méér. Het is God leren kennen en liefhebben zoals Hij is. Waarom zou je dat andere volkeren ontzeggen, als ze Hem nog niet kennen?

dinsdag 5 augustus 2008

Het Woord van God

In het Hebreeuws is het woord voor ´Woord´ ´Debar´. Het heeft niet alleen de betekenis van ´iets te kennen geven´, maar ook de betekenis van datgene tot stand brengen wat het woord betekend. In het oude testament zijn er bijvoorbeeld zegeningen en kwaadsprekingen die als ze worden uitgesproken, effect hebben.

Op dezelfde manier is het Woord van God voor ons niet alleen bedoeld om er kennis van te nemen, maar ook om er aan te beantwoorden: er ja op te zeggen met woord en daad. Dat is het antwoord dat God van ons verwacht. Hij vertelt ons dat Hij van ons houdt, maar hij wil ook liefde terug ontvangen, die zich onder andere uit in tijd en aandacht. Hoe kun je anders een relatie opbouwen?

vrijdag 1 augustus 2008

Theologische soundbites

Deze zomer ben ik in Pamplona om me wat verder in de teologie te verdiepen. Ik zal wat soundbites met jullie delen.

Het Christendom is geen religie waarin de mens in eerste instantie op zoek is naar God, maar andersom: God zoekt de mens, en de mens antwoordt. Het is een 'dialoog van verlossing' waarbij God het initatief neemt, uit liefde. God openbaart zichzelf uit eigen beweging.

Daarom kunnen we het geloof niet zelf bedenken, maar er alleen in woord en daad antwoord op geven.

De Heilige Schrift is door mensen geschreven, maar geinspireerd door de Heilige Geest. Daarom is het óók het 'Woord van God'.

Wellicht later meer...

woensdag 30 juli 2008

De Papegaaiduiker is geen Papegaai!

Het is een mooi vogeltje, de papegaaiduiker. Maar filosofisch gezien is het een paradox, of misschien wel zijn eigen oplossing.
 
Want als je geen papegaai wil zijn, dan moet je duiken: verdieping voorkomt onbenullig napraten. En dat is gelukkig precies wat deze vogel doet.
 
Ik wens iedereen een inspirerende zomer.
 
 
Foto: Alex den Heijer

maandag 28 juli 2008

Rationalisme

Rationalisme is het verstand dat zichzelf tot keizer kroont terwijl het slechts een verkenner is. Een hele goede verkenner van de wereld om ons heen, dat wel - als de eigenaar hem tenminste goed wil gebruiken.

donderdag 10 juli 2008

Letterlijk

'Geachte heer, ik moet u danken
voor het postpakket dat ik ontving.
Maar u vergeeft mij ongetwijfeld
een zekere teleurstelling.

Toen ik de hand vroeg van uw dochter,
die ik hartstochtelijk bemin,
deed ik zulks niet in letterlijke,
doch overdrachtelijke zin.'

 
daan zonderland

dinsdag 1 juli 2008

Moeten we ons zorgen maken?

Luister eens naar wat Augustinus te zeggen heeft in zijn "De Civitate Deí".
 
It is true that wicked men do many things contrary to God's will; but so great is His wisdom and power, that all things which seem adverse to His purpose do still tend towards those just and good ends and issues which He Himself has foreknown. 
 
Dus zorgen maken? Nergens voor nodig!

maandag 30 juni 2008

Kunnen we niet gewoon dankbaar zijn voor ons leven?

Compromissen, de Nederlandse bioethiek zit er vol mee. In de zakenwereld zijn compromissen fantastisch, maar op moreel gebied is het gevaarlijk vaarwater. Mag je onder zéér speciale omstandigheden, en rekening houdend met een buitengewoon complexe gevoelstoestand van de handelende persoon soms wél een moord plegen? Soms kan je gewoon niet toegeven!
 
Wat mij het meeste pijn doet aan het debat rond embryoselectie is het gebrek aan dankbaarheid voor ons eigen leven wat daaruit spreekt. We beseffen gewoon niet dat het leven altijd een grote gave van God is. We blijven maar denken dat alle mooie dingen die we maken, en de kinderen die we krijgen ('nemen'), in laatste instantie komen doordat we de dingen zelf zo geweldig goed op een rijtje hebben. Wordt eens wakker! Alle talenten die we hebben, hebben we gekregen. Ons eigen leven hebben we niet zelf gemaakt, het prachtige universum waarin we leven is één groot geschenk! (Al doen we hard ons best het minder mooi te maken). Laten we dankbaar zijn, en respectvol met het leven omgaan. Het omringen met liefde als het mis gaat, en het niet doden als het ons niet aanstaat!
 
Wat we nodig hebben, is een vernieuwde impuls van liefde in onze beschaving, beginnend met een liefde tot God, die ons daarna de liefde tot alle menselijk leven zal schenken.
 
Meer informatie

zondag 29 juni 2008

Wat maakt een leider?

Wat maakt een leider?


Om leider te zijn, moeten mensen je willen navolgen. Wat helpt daarbij?

- niet denken dat je heel wat bent, je eigen tekorten onderkennen - want dan kun je daarin groeien. Dat heet nederigheid.

- een visie hebben die mensen enthousiasmeert, en waar ze in kunnen geloven. Dit heet grootmoedigheid.

- Tenslotte - het hart op de juiste plaats hebben. Als je mensen waardeert om wie ze zijn en wat ze voor je doen, zullen ze jou ook waarderen. Dat noemt men naastenliefde.

Meer informatie

Virtuous Leadership, Alexandre Havard, 2007zondag 22 juni 2008

Karakter

We hebben verloren... maar hebben we er nog iets van geleerd?

Misschien dat het oranjelegioen ook kan proberen aan te moedigen als het niet zo goed gaat? Dan hebben 'de jongens' er nog wat aan! Goed weer vrienden zijn is altijd makkelijk. Door dik en dun, daarvoor is karakter nodig!

donderdag 19 juni 2008

Waarom gaat er zo veel de soep in?

Wat gaat er veel mis!
 
Ja, maar wat mooi en bijzonder dat we blijkbaar zo'n hoog ideaal van 'goed gaan' hebben, dat het in dit leven maar hoogst zelden bereikt wordt! Waar komt dat toch vandaan?
 
Achtergrond
 

woensdag 18 juni 2008

Heeft God onze ziel geschapen?

Heeft God onze ziel geschapen?

 
Jeannette is vroeg in de dertig en heeft drie kinderen gekregen. Na die ervaring is ze op zoek gegaan naar haar vader die ze nooit gekend heeft. De beslissing te gaan zoeken was niet makkelijk. Want waar was haar vader toen ze hem nodig had? Die barrière is hoger dan het feitelijke zoeken. Toch zoekt ze.
 
De schepping van de ziel is een beladen onderwerp, dat realiseer ik me. Als God ons werkelijk een ziel heeft gegeven, dan wordt je geconfronteerd met het emotionele probleem van Jeannette. Dan is God de Vader die je niet gekend hebt.
 

Wil je weten of God werkelijk een liefdevolle Vader is die al van ons houdt als we embryo's zijn, dan kan ik alleen maar de raad geven die ik ook bij een menselijke vader zou geven: praat met Hem en luister naar Hem. Je zult ontdekken dat Hij van je houdt en op je wacht.

zondag 15 juni 2008

Evolutie en doelgerichtheid

"Bij evolutie kan je niet van doelgerichtheid spreken"  hoorde ik laatst iemand opmerken.


Waarom niet? Doelgerichtheid kan je niet meten en quantificeren, dus natuurwetenschappelijk kan je er niets over zeggen, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat er in de natuur geen doelgerichtheid is: je kan natuurwetenschappelijk namelijk óók niet zeggen dat het er NIET is, want je kan er helemaal NIETS over zeggen.

 

Als je om je heen kijkt, vind ik het echter helemaal niet zo gek te zeggen dat er in de natuur een zekere doelmatigheid bestaat. Gewoon gezond verstand.dinsdag 10 juni 2008

Hoe kiezen we onze carrière?

Laatst hoorde ik een hoogleraar zeggen, toen hij reflecteerde over zijn carrière: het gaat er niet om grote keuzes te maken, maar om mogelijkheden te scheppen.

 

Oftewel: keuzes maak je door wat je hier en nu aan het doen bent!

 

zondag 8 juni 2008

Moet embryoselectie worden toegestaan?

Embryoselectie lijkt me een slechte zaak. Natuurlijk wil niemand zieke kinderen, en is het begrijpelijk dat ouders het beste willen voor hun kind. Maar het lijkt er erg op dat we nu tegen een ongeboren kind gaan zeggen: jij hebt een afwijking, jou willen we niet!

Het lijden in dit leven zullen we toch niet kunnen voorkomen, dus laten we er dan voor kiezen kinderen dankbaar en liefdevol te aanvaarden. Want juist in een liefdevolle omgeving krijgt het lijden een zin en is een leven, met welke afwijking dan ook, heel veel waard.

vrijdag 6 juni 2008

Bestaat toeval?

Dat ligt er aan:

-          voor mensen – zeker weten. Er zijn zoveel dingen die we niet doorzien.

-          voor God die almachtig, eeuwig en alwetend is – natuurlijk niet! Hij doorziet alles.

 

Gelukkig is Hij ook liefdevol en trouw. Al staat hij soms dingen toe die we niet begrijpen, uiteindelijk leidt Hij alles ten besten voor hen die van Hem houden.

 

donderdag 5 juni 2008

Wat is evolutie cool!

Wat moet het mooi zijn om een nieuw fossiel te ontdekken dat weer een nieuw licht werpt op de ontwikkeling van de soorten. Laatst hebben ze een levendbarende vis ontdekt in het Devoon. Zo kijk je terug in de mist van de tijd...
 
Echt fascinerend.

maandag 2 juni 2008

Wat is belangrijker, vorm of inhoud?

Wat is belangrijker, vorm of inhoud?

Inhoud is belangrijk: als je niets wil overbrengen, kan je beter ophouden.
Maar als je iets wil overbrengen is voor het bereiken van de juiste mensen de vorm belangrijk. Als iets niet aanspreekt, komt de boodschap nooit aan!

zaterdag 31 mei 2008

Ode aan de huisvrouw

Je hebt veel meegekregen:
Geheugen en verstand,
Goed opgeleid, bevlogen,
Zeer mooi en elegant.

Dan komt hij in je leven:
De man die je bemint.
Uit wederzijds weggeven,
Ontspruit een eerste kind.

Je leven wordt heel anders,
Ontdekt een nieuw talent:
Hoe liefde voor je kleintjes
Ze echt ten diepste kent.

Besluit je thuis te blijven,
Dan ziet men daarop neer,
Laat dit maar goed beklijven:
Je moed verdient veel meer.

Je bent thuis directrice,
En leraar tegelijk.
Je loon ligt in hun ogen,
De kleinste liefdeblijk.

Wie opvoedt moet hard werken,
Verdient respect en eer.
Want geen verborgen inzet
En Nederland gaat neer.


Daan van Schalkwijk,
31 - 05 - 2008

vrijdag 30 mei 2008

Waarom vier je je verjaardag?

Waarom vier je je verjaardag?
 
Omdat je blij en dankbaar bent dat je geboren hebt mogen worden, en voor alles wat je hebt gekregen, toch?
 
En natuurlijk om anderen te laten delen in die vreugde....
 
Remco, gefeliciteerd!

donderdag 29 mei 2008

Hoe belangrijk is geld?

Hoe belangrijk is geld?

 

Nou ja, we moeten overleven. Maar wie daarin de zin van zijn leven vindt, benijd ik niet. Niets ervan neem je mee je graf in!

woensdag 28 mei 2008

Is de kerk een machtsinstituut?

Is de kerk een machtsinstituut?


Lees de volgende woorden van Jezus eens:

'Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. ' (Mk 10:42-45)

 

En zo gebeurt ook in de Kerk.

 

Dus het antwoord: nee! de Kerk is een familie, waar mensen elkaar dienen.

dinsdag 27 mei 2008

Is een objectieve morele wet erkennen koud en liefdeloos?

Is een objectieve morele wet erkennen koud en liefdeloos?

 

Nee! De morele wet wijst ons juist de weg naar de liefde, maar dan wel gezuiverd van onze eigen onvolmaaktheden. En doet die zuivering soms pijn? Jazeker… maar zachte doctoren maken stinkende wonden. En andersom: een flinke operatie is vervelend, maar het probleem ontkennen is nog veel vervelender, want zonder operatie blijft het zeuren. Als je hem ondergaat (bij een goede doctor) ben je er wél van af.
 
Meer informatie:
A Refutation of Moral Relativism - Peter Kreeft

maandag 26 mei 2008

Wat moeten we volgen, onze rede of ons hart?

Wat moeten we volgen, onze rede of ons hart?
De verlichting zegt: onze rede!
De romantiek zegt: ons hart!
En het antwoord is: geen van beide in zijn eentje! We moeten rede, verstand en hart gebruiken om te luisteren naar wat het leven, wat God, wat anderen van ons willen. Als we daaraan proberen te beantwoorden (met inachtneming van het gezond verstand) vinden we onszelf en worden we gelukkig.

vrijdag 23 mei 2008

Is filosofie belangrijk?

Is filosofie belangrijk?

 

Een paar gedachten, wat maakt dat nou uit?

 

Nou, van gedachten komen daden. Een herhaling van daden maakt een gewoonte. Gewoontes vormen een karakter, en een karakter leidt tot een eeuwige bestemming! (Het al of niet aannemen van de verlossing)
 

uit 
A Refutation of Moral Relativism, Peter Kreeft

http://www.peterkreeft.com/audio/05_relativism.htm

donderdag 22 mei 2008

Is de beeldcultuur gevaarlijk?

Is de beeldcultuur gevaarlijk?

 

Niet accuut, maar wel sluipend! Want iemand die denkt in beelden, leert wel associeren, maar niet redeneren. En al is het tweede soms lastiger, het is een machtig wapen om onszelf te corrigeren en dichter bij de waarheid te komen. Dus laten we er voor opletten om jonge mensen niet alleen te leren denken met hun verbeelding en gevoel, maar ook met hun verstand!

woensdag 21 mei 2008

Is het huwelijk een koopcontract?

Is het huwelijk een koopcontract?

 

Natuurlijk niet! Maar wat is het verschil?

 

Mensen zijn elkaars bezit niet. Ze horen op een veel diepere wijze bij elkaar. Echtgenoten en hun kinderen hebben geen bezitsrelatie maar zijn verantwoordelijk voor elkaar.  Ze respecteren de vrijheid van de ander en ondersteunen elkaar omdat ze elkaar liefhebben en kennen. Tot in eeuwigheid zijn ze verbonden als vrije personen.


Verklaring uit: Jezus van  Nazareth,  Benedictus XVI

dinsdag 20 mei 2008

Is er een realiteit buiten ons?

Is er een realiteit buiten ons?

Als je denkt van niet, wie denk je dan dat je bent? God?

Ik moet je helaas teleurstellen: wij mensen worden allemaal geboren uit een vader en een moeder. Als zij er niet echt zouden zijn, zou jij ook echt niet bestaan.
Meer lezen?

zondag 18 mei 2008

Is 24 uurs economie verstandig?

24 uurs economie? Wanneer is er dan nog tijd voor belangrijke dingen, die ook de economie hun waarde geven?

 

Het gaat niet om wat je hebt, maar om wie je bent!

zaterdag 17 mei 2008

wel uniek - nog niet perfect

Het is goed te beseffen dat ieder mens een individu is, en dat ieder mens uniek is. Maar als je het daar bij laat heeft die gedachte ook zijn gevaren. Want onder onze verschillen ligt ook een gemeenschappelijke basis, die alle mensen gemeen hebben.


En juist omdat we dingen gemeenschappelijk hebben, kunnen we van elkaar leren. Op veel gebieden: wetenschap, sociaal, maar ook op het gebied van ons karakter. Er zijn voorbeelden van mensen die uitzonderlijk goed hebben geleefd. Als we naar zo'n ideaal streven, kunnen we ook daadwerkelijk vooruitgaan in ons karakter. En daarmee wordt onze uniciteit niet minder, maar ons karakter wel mooier.  


Met dank aan professor Bons

vrijdag 16 mei 2008

Waar mogen we op hopen?

De wetenschap geeft ons technische vooruitgang. Dat is geweldig, maar is het alles? Is het het meest belangrijk? Geeft het antwoord op onze diepste vragen? En boven alles: waar laat het ons op hopen?

 

Dat techniek altijd leidt tot een  betere wereld is al ruim een halve eeuw niet meer houdbaar. En zelfs dan: is dat wat we verlangen, lang leven in een wereld zo als deze, maar dan met betere techniek?

 

Ik denk dat ons probleem is dat we niet precies weten wát we verlangen, al weten we wel dat het méér is dan technische hoogstandjes. Wat we willen is een complete vervulling van ons mens- zijn. En het mooie is: dat kunnen we krijgen! Onze schepper wil het ons geven. We hoeven het geschenk alleen maar aan te nemen. Daar kan geen techniek tegenop!
 
Meer weten?

donderdag 15 mei 2008

Wat de natuur betekent...

Het probleem wat de natuurwetenschap heeft met de natuur, is hetzelfde als wat het postmodernisme heeft met taal: beide bestuderen het wel, maar begrijpen de betekenis niet.

 

In de overvloed van kennis over het werkingsmechanisme gaat de betekenis verloren.

 

Net zoals een boek een boodschap heeft, heeft de natuur een boodschap: de Grootheid, Schoonheid en Liefde van God. Weliswaar is ze de door de zonde aangetast, maar altijd behoud ze iets van haar oorspronkelijke volheid.
 
Meer gedachten:

maandag 12 mei 2008

Kan ik Rotterdam begrijpen?

Als geboren en getogen landrot, is Rotterdam mij altijd wat vreemd gebleven... totdat ik laatst dit gedicht van Jan Prins las. Met het mooie verhaal van Kreeft over de Zee ernaast, begin ik te begrijpen wat ik mis...
 
Het gedicht: http://liedgenootschap.net/dichter.php?id=112

The Spirituality of the Sea door Peter Kreeft (audio): http://www.peterkreeft.com/audio/12_sea-spirituality.htm

zondag 11 mei 2008

Gerust op orde

Geordende rust - volgens de Heilige Augustinus bestaat hierin de menselijke perfectie. Maar dan wel in alles: intellect, wil, gevoel, en bovenal in de liefde - God op 1, de ander daarna en wij op de derde plaats.
 
Hoe staat het met de rust en orde in onze ziel?

zaterdag 10 mei 2008

Mensen blijven mensen, zelfs in de Ilias

Na het lezen van de Ilias dringt deze gedachte zich aan me op: het is duidelijk hoezeer de cultuur in de tijd veranderd. Maar de eigenschappen van de mens: kamaraadschap, vriendschap, liefde, maar ook eerzucht, woede, haat blijven toch altijd hetzelfde. Alleen uiten ze zich soms op één wijze, dan op een andere.

vrijdag 9 mei 2008

Wat is het verschil tussen heiligheid en schijnheiligheid? (Grote vraag, kort antwoord - 4)

Een schijnheilige doet alsof hij de vereniging met God zoekt om zichzelf daarop te doen voorstaan.


De heilige staat God toe in hem te komen omdat God dat graag wil. En de heilige wil wat God wil omdat hij van Hem houdt. Hij denkt niet aan zichzelf, alleen aan de Liefde.

(gecorrigeerd, 11-05-08)

Meer weten?

Artikel: Surfing and Sprituality - Peter Kreeft

Homilie: Op Weg naar Heiligheid - H. Josefmaría Escrivá

donderdag 8 mei 2008

Zorgt geloof alleen maar voor oorlog? (Grote vraag, kort antwoord - 3)

Vraag: Zorgt geloof alleen maar voor oorlog?

Een tegenvraag: zorgt liefde alleen maar voor oorlog? Nee? Dan geloof ook niet. Want geloof, hoop en liefde gaan voor een Christen altijd samen.

En waardoor komen die oorlogen dan? Door mensen die geloof terugbrengen tot een 'label' voor hun eigen groep. Maar dat is geen geloof, dat is egoisme: en daar hebben we dan gelijk wél een oorzaak van veel ellende te pakken.

(gecorrigeerd, 16-5)

Meer informatie:

Artikel: God's Answer to Suffering - Peter Kreeft

woensdag 7 mei 2008

Lekker weer!

Lekker weer! Iedereen is vrolijk en heeft zin in het leven. Mooi zo!

 

Maar wat jammer dat de zon voor veel mensen alleen van buiten komt: met de Heilige Geest actief in je ziel geeft het geestelijk klimaat altijd aanleiding om vrolijk en vol levenskracht te zijn!
 
Achtergrondinformatie

dinsdag 6 mei 2008

Wat te doen met mijn leven? (Grote Vraag, kort antwoord - 2)

Vraag: Wat moet ik doen met mijn leven?
 
Antwoord: Je roeping zoeken en volgen! God heeft een plan voor ieder van ons, en dat herkennen we onder andere in de talenten die Hij ons heeft gegeven. Maar als we het goed willen weten, moeten we het aan Hem vragen in het gebed. Dat is de enige plaats waar je het antwoord vindt.
 
Een praktische tip: Wat zou Jezus doen als Hij in jouw schoenen stond?  Doe dat, en je zult het goede doen!
 
Meer informatie

maandag 5 mei 2008

Voor de vrijheid! Maar wat is dat eigenlijk?

Bevrijdingsdag! Voor onze vrijheid hebben mensen hun leven gegeven. Daarvoor moeten we dankbaar zijn.

Maar wat betekent onze vrijheid nu? Is vrijheid gelijk aan zo veel mogelijk kunnen kiezen? Of is het de mogelijkheid hebben het goede te kunnen doen?

Dit zijn twee heel andere opvattingen van vrijheid. En welke je aanhangt hangt af van je antwoord op de vraag: heeft ons leven een zin? Want als dat zo is, is het een bevrijding het doel van ons leven te bereiken!

zondag 4 mei 2008

Is geluk ooit genoeg? (thema geluk 10)

Er heerst tegenwoordig in Nederland veel ontevredenheid. Als het niet is over ons eigen leven, dan toch zeker over hoe het er in de wereld aan toe gaat. Maar wat verwachten we dan eigenlijk? Een wereld waarin alles goed is, zonder onrechtvaardigheid, waarin we compleet gelukkig kunnen zijn? Ja, ergens verwachten we dat. Maar tegelijk weten we niet hoe zo iets er uit zou moeten zien. En we zijn ons ervan bewust dat dat hier op aarde wel nooit meer zal lukken. Vreemd.

En toch is dit verlangen terecht: voor dit geluk heeft God ons geschapen, en Hij wil het ons ook geven. We hoeven ons alleen maar door Christus te laten verlossen.

En waar bestaat dit geluk dan in? Net als bij het menselijke: zich geven, en een ander ontvangen. Alleen nu... is die ander God onze Vader! De Goedheid, Barmhartigheid en Liefde zelf! Nogal logisch dat we ons niet kunnen voorstellen hoe dat is. En toch kan die Liefde ons zelfs al in dit leven gelukkig maken. Als basis voor de menselijke liefde in het huwelijk, of zelfs exclusief: in het celibaat. Dat kan door de vrucht van de verlossing, de Heilige Geest, de Liefde van God, die nu al in ons komt!

Meer informatie

Spe Salvi, Benedictus XVI bijzonder nrs 11-12

Boekje: Kom Heilige Geest.

Artikel: Heaven door Peter Kreeft

zaterdag 3 mei 2008

Wie mooi wil zijn... (thema geluk 9)

Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, zo luidt het gezegde.

En wat geldt op fysiek vlak, geldt op het niveau van de ziel niet anders: iemand die gelukkig wil zijn, zal er iets voor over moeten hebben. Dat lijden hoeft dan niet per sé fysieke pijn te zijn, maar kan ook onrecht, afwijzing of onverschilligheid betekenen. Eigenlijk alles wat in relaties tussen mensen mis kan gaan.

Want als je jezelf aan iemand anders geeft, is het natuurlijk lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar toch ligt in de volharding het geluk. Dus hier op aarde: wie gelukkig wil zijn...

vrijdag 2 mei 2008

Bijna dood...

Is er leven na de dood? Een onderzoek in the Lancet uit 2001 liet zien dat van 344 gereanimeerde mensen, 64 een bijna-dood ervaring gehad hadden. Wel frequent, maar niet zo veel dat het puur neurologisch verklaard kan worden...


Dus het lijkt erop dat leven na de dood een serieuze mogelijkheid is. Waarom denken we daar dan zo weinig over na?

donderdag 1 mei 2008

Thema geluk ( 8 ): Zijn we vrij om gelukkig te zijn?

Als geluk inhoud jezelf aan iemand anders te kunnen geven ... en de gave van iemand anders te kunnen ontvangen, kunnen we dat dan wel? Of is dat boven-menselijk?

Er is iets wat ons ontzettend in de weg staat: ons ego. Daarmee bedoel ik onze neiging om de hele tijd aan onszelf te denken, onze lust, ons gevoel, waar we zin in hebben, wat wij willen, wat wij leuk vinden, onze mening, ons eigen inzicht. Iemand die alleen maar aan zichzelf denkt is niet in staat zich aan anderen te geven - en is eigenlijk ook niet zo prettig om te 'krijgen'.

Maar hoe overwin je je 'ego'? Onszelf op de eerste plaats zetten is nou eenmaal het makkelijkste. Iemand anders op 1 zetten is moeilijk!

Dit is denk ik een van de redenen waarom wij 'verlossing' nodig hebben. Om echt van anderen te kunnen houden, en onszelf echt te kunnen geven, en zo de anderen en ook onszelf werkelijk gelukkig maken.

Jezus Christus zegt ons in een vergelijking dat de graankorrel moet sterven om vrucht te dragen, anders blijft hij alleen (Joh 12, 24-25). Op ons eigen leven toegepast betekent dit onder andere: onze overmatige bezorgdheid voor ons 'ego' moet sterven, om zo het gelukkige leven te ontdekken dat bestaat in het zich geven aan anderen. En daarbij helpt hij ons doormiddel van de genade, die we krijgen in het gebed en in de sacramenten. Jezus verandert ons écht!

Dat is de werkelijke bevrijding: vrij zijn om lief te hebben, vrij zijn om anderen gelukkig te maken en zo ook zelf gelukkig te worden!

woensdag 30 april 2008

Thema geluk ( 7 ) Geluk is een cadeau...

Cadeaus krijgen is altijd leuk, daar wordt je blij van. Cadeaus geven (als je het goed doet) trouwens ook. Maar wat bepaalt de waarde van een cadeau? De prijs? Een beetje wel. Maar vooral of het iets persoonlijks is. Waarom?

Omdat echte cadeaus een uiting zijn van liefde. Liefde is een kwestie van geven en nemen. Op veel vlakken, en soms ook op het materiele. Dat verklaart ook waarom ze mensen gelukkig maken.

Wat is het grootste cadeau dat je iemand kunt geven? Het meest persoonlijke? Dat is het ultieme cadeau: het cadeau van jezelf. En het hoogste cadeau om te krijgen... is iemand anders. Iemands hele leven. Het is niet gek dat je daarvan gelukkig wordt.

Dat klinkt heel mooi, maar de vraag rijst: kan dat wel? Zijn we wel vrij om onszelf voor de rest van ons leven weg te geven? Is dat niet boven-menselijk?

dinsdag 29 april 2008

Grootheid in Ellende

Waarom is de NL pers altijd zo negatief? Worden mooie verhalen soms niet gelezen? En is het niet vaak zo dat juist in de ellende de grootheid van mensen naar voren komt?


maandag 28 april 2008

zondag 27 april 2008

Thema geluk (6): Zijn geluk en liefde gevoelens?

Als liefde gelukkig maakt, draait het dan allemaal om gevoel? Is liefde een gevoel?

Het is niet te ontkennen dat gevoel een rol speelt. Verliefdheid zit vol van gevoelens, en is vaak het begin van een liefdesrelatie.

Maar gevoel is onberekenbaar. Iemand die getrouwd is kan ook plotseling verliefd worden op een ander. Als die persoon daar dan gevolg aan geeft, haalt hij/zij zich veel ellende op de hals, voor zichzelf en zijn/haar gezin. Geluk is anders... Dus gevoel is een slechte raadgever, en maakt lang niet altijd gelukkig.

zaterdag 26 april 2008

Thema geluk (5): Lusten en Lasten

Wat is dan die liefde die gelukkig maakt? Sommigen spreken over liefde alsof het gelijk is aan lust. Maar als dat zo is moet een man die zijn hele leven zijn lusten volgt een liefdevol iemand worden. En zo iemand heet een oude viezerik... dus dat kan het niet zijn!

vrijdag 25 april 2008

donderdag 24 april 2008

Thema geluk (4): In het spel of in de liefde?

Geen geluk in het spel is geluk in de liefde, wil het gezegde. Voor welke zullen we een voorkeur hebben? 
 
Geluk in het spel komt dicht in de buurt van 'mazzel hebben'. Dat is natuurlijk fijn, maar niet het doel van ons leven.
 
Liefde daarintegen lijkt mensen echt gelukkig te maken, maar het plaatst ons voor een dilemma: het gebroken hart. Dat lijkt me de grootste oorzaak van ongeluk. En in deze tijd waarin scheidingen en gebroken relaties aan de orde van de dag zijn is dat geen kleine tegenwerping.
 
Toch laat ook dit zien dat liefde belangrijk is voor geluk. Liefde op zich maakt mensen gelukkig, maar de afwezigheid of onvolmaaktheid ervan maakt mensen ongelukig. Dus liefde speelt een essentiele rol in het levensgeluk!

woensdag 23 april 2008

Thema geluk (3): Is tevredenheid geluk?

Is geluk tevreden zijn met wat je hebt? Dat lijkt een typisch Nederlands idee.
 
Maar tevredenheid klinkt meer als berusting dan als werkelijk gelukkig zijn... Het lijkt me een pover soort geluk.
 
Bovendien: is 'wat je hebt' wel een goed criterium? De ervaringen van werkkampen in arme landen laten zien dat daar mensen zijn die weinig hebben, maar toch vaak gelukkiger zijn dan veel mensen hier. Maar goed, geld maakt niet gelukkig, dat wisten we al.
 

dinsdag 22 april 2008

Thema geluk (2): Waarom maakt geld eigenlijk niet gelukkig?

Elke Nederlander weet één ding zeker: Geld maakt niet gelukkig. Maar waarom niet?

 

Ik denk dat Tolkien het met zijn 'one ring' goed gesnapt heeft. Deze geeft je macht, maar als je die teveel gebruikt krijgt hij je in je macht. Na verloop van tijd vervaagt hij je, en blijft er alleen nog maar een schim over van je persoonlijkheid.

 

Dat is precies het gevaar van het 'geluk' van geld, en van bezit. Als je leven daarom draait, blijft uiteindelijk alleen 'Scrooge' over.

maandag 21 april 2008

Thema: Wat is geluk? (1)

Wat zou ik graag willen dat iedereen echt gelukkig is! Maar om het te zijn, moet je eerst weten waar het te zoeken...
 

Dus wat is geluk? Je goed voelen? Lekker in je vel zitten?

Waarom is het dan zo dat de mensen met jonge kinderen die ik ken altijd uitgeput zijn en veel zorgen aan hun hoofd hebben, maar dat toch het geluk uit hun ogen straalt?

 
 

zondag 20 april 2008

Evolutionisme en het echte leven

Evolutionisme (er is niets dan evolutie) klinkt heel aantrekkelijk, maar maakt het leven uiteindelijk zinloos en saai. Het ontkent namelijk het voonaamste: dat er naast het biologisch leven, ook nog een geestelijk leven bestaat. En dat is nou net wat het leven de moeite waard maakt.

zaterdag 19 april 2008

Niet te missen: toespraak Paus VN

Een zich zelf respecterende intellectueel moet dit gelezen hebben. De toespraak van de Paus bij de VN.
Thema's:

  • het bovennatuurlijk fundament van de waardigheid van de persoon, de mensenrechten, de vrijheid.
  • Het fudament van de VN.
  • De relatie tussen kerk en staat.
  • De relatie tussen wetenschap en ethiek.
  • De mensheid als familie

vrijdag 18 april 2008

Is het echt zo moeilijk?

De president van de VS heeft geen enkele moeite te onderkennen dat de Amerikaanse rechtsstaat op God gegrondvest is. Wat doen die Europeanen toch moeilijk?

 
Zie hier: de president verwelkomt de Paus. (Kijk bij 'We Need Your Message' onder 'Next Up'.)

Context

Context is belangrijk. Als je je er niet bewust van bent, mis je veel aanleidingen om blij en dankbaar te zijn. Baan, vrienden, familie, talenten, roeping, bestaan, Geloof, Hoop, Liefde, Eeuwig Geluk: allemaal gekregen!