vrijdag 24 december 2021

Waarom we méér over "Kerstmis" en minder over "feestdagen" zouden moeten spreken: Kerstmis als inclusief feest

Dit artikel is gisteren in ingekorte vorm in het Nederlands Dagblad verschenen.

Eurocommissaris Helena Dalli had het plan voor een richtlijn om “Kerstmis” te vervangen door “Feestdagen” in de kerstwensen. Dat plan stuitte op felle tegenstand, waardoor ze het heeft ingetrokken en werkt aan een update ervan. Nu we op weg zijn naar die dagen is mijn voorstel: laten we juist minder over “feestdagen” en méér over “Kerstmis” spreken, en wel om de volgende redenen.

Ieder die zich een beetje verdiept weet dat met Kerstmis
een Joods gezin wordt gevierd dat bestaat uit personen
die ook door Moslims in ere worden gehouden.
Kerstmis dood zwijgen lijkt mij het toppunt van ironie, want het is juist bij uitstek een feest voor mensen met een inclusief hart. Kerstmis is een Christelijk feest, jazeker. Tegelijk weet ieder die zich een beetje verdiept dat daarin een Joods gezin wordt gevierd dat bestaat uit personen die ook door Moslims in ere worden gehouden. Het is een gezin, dat, gehoorzaam aan bevel van het bevoegde gezag, de biezen had gepakt om zich te laten registreren in hun plaats van herkomst. Niet lang daarna ging een onderkoning zijn boekje te buiten, en moesten ze vluchten voor hun leven. Het is dus ook nog eens een vluchtelingengezin. Spreek ten eerste daarom meer over Kerstmis: een mooier feest voor mensen met een inclusief hart kun je je niet wensen!

Een tweede reden is dat Kerstmis expliciet de gelegenheid geeft om stil te staan bij het belang van persoonlijke relaties. Het gaat immers om de geboorte van een Kind wiens specifieke levensmissie bestaat in het herstellen van gebroken persoonlijke relaties: tussen God en mens, en tussen mensen onderling. Dat lijkt me altijd belangrijk voor onze maatschappij, en in de huidige situatie nog meer. Ik licht toe.

We willen niet graag dat de overheid zich mengt in onze persoonlijke relaties, en dat is terecht. Tegelijk laten studies over geluk duidelijk zien dat stabiele persoonlijke relaties veel bijdragen aan het levensgeluk van mensen, en daarmee aan het welzijn van mensen in onze maatschappij. Stabiele persoonlijke relaties hebben dus een publiek belang, en dat mag best erkend worden.

Als er iets is waar we in coronatijd op zijn teruggevallen, naast het medisch personeel, dan zijn dat onze naasten. Thuis werken is voor veel mensen gelegenheid om meer tijd te kunnen doorbrengen met geliefden. We hebben kunnen ervaren dat deze munt twee kanten kent: de ene mooi, de andere wat minder. Het steeds op elkaars lip zitten is aanleiding tot spanningen. Rutte sprak in één van zijn persconferenties over de toename van huiselijk geweld. Oftewel: onze gezinnen kunnen wel wat steun gebruiken. Het noemen van Kerstmis is zeker niet de hele oplossing voor dit probleem, maar het geeft wel extra gelegenheid bij deze persoonlijke relaties stil te staan, en het belang van gezinnen te onderstrepen.

Een derde reden om Kerstmis te noemen in plaats van feestdagen, is dat het feest een beproefde manier is om daadwerkelijk aan onze persoonlijke relaties te werken, zolang we het maar goed gebruiken. Persoonlijke relaties zijn namelijk liefdevolle relaties. En liefde is iets moois, maar liefde is een werkwoord. In alle persoonlijke relaties is er zwaar weer, maar de collectieve ervaring leert ook dat na regen vaak zonneschijn komt. Die zonneschijn komt niet vanzelf. Daar is tijd, aandacht, en ruimte voor nodig. In een religieuze context wordt vaak bij persoonlijke relaties stilgestaan, maar tegenwoordig gaan niet veel mensen naar een kerk. Kerstmis is dan juist een feest dat voor het hernieuwen van liefde de broodnodige tijd en ruimte biedt, ook voor niet-kerkgangers. Elkaar daarin aanmoedigen helpt!

Alles bij elkaar is mijn voorstel het tegenovergestelde van Helena Dalli: laten we minder over “feestdagen” spreken en méér specifiek over “Kerstmis”. Laten we daarbij beseffen dat dit een inclusief feest is waarbij iedereen welkom en uitgenodigd is om op eigen wijze stil te staan bij het belang van persoonlijke relaties, en daar tijd aan te besteden. Of je nou gelooft of niet dat Jezus als Zoon van God op aarde is gekomen: het is een uitnodiging om stil te staan bij je eigen persoonlijke relaties, om daar aandacht aan te besteden, om je liefde te hernieuwen. De overheid heeft dit feest niet ingesteld, maar kan juist door het stimuleren van het noemen ervan een signaal afgeven: onze persoonlijke relaties hebben ook een sociaal belang. Het is goed dat daar tijd en aandacht voor is, inclusief Kerstmis.


(English version)

Why we should talk more about "Christmas" and less about "holidays." Christmas as an inclusive celebration

This article appeared in shortened form in yesterday's Nederlands Dagblad.

European Commissioner Helena Dalli had a plan for a directive to replace "Christmas" with "Holidays" in Christmas greetings. That plan met with fierce opposition, so she withdrew it and is working on updating it. As we move toward those days, my proposal is: let's talk less about "holidays" and more about "Christmas" for the following reasons.

anyone who takes an interest knows that Christmas
celebrates a Jewish family made up of people
who are also honored by Muslims


To silence Christmas seems to me to be the height of irony, for it is a celebration for people with an inclusive heart. Christmas is a Christian feast, certainly. At the same time, anyone who takes an interest knows that it celebrates a Jewish family made up of people who are also honored by Muslims. It is a family, who, obedient to orders from the appropriate authority, had packed up their rucksacks to register in their place of origin. Not long after, a viceroy exceeded his authority and they had to flee for their lives. So it is also a refugee family. First, this is why we speak more about Christmas: you cannot wish for a more beautiful celebration for people with inclusive hearts!

A second reason is that Christmas is an explicit opportunity to reflect on the importance of personal relationships. After all, it is about the birth of a Child whose specific life mission is to repair broken personal relationships: between God and man, and between people themselves. This always seems important to me for our society, and even more so in the present situation. Let me explain.

We don't like the government to interfere in our personal relationships, and rightly so. At the same time, studies on happiness clearly show that stable personal relationships contribute a lot to people's life happiness, and therefore to the well-being of people in our society. Stable personal relationships therefore have a public interest, and it is best to recognize that.

If there is anything we have come to rely on in coronation time, besides the medical staff, it is our loved ones. Working from home is an opportunity for many people to be able to spend more time with loved ones. We have experienced that this coin has two sides: one beautiful, the other somewhat less. Always being on each other's lips is cause for tension. Rutte spoke in one of his press conferences about the increase in domestic violence. In other words, our families could use some support. Mentioning Christmas is certainly not the whole solution to this problem, but it does give additional opportunity to dwell on these personal relationships, and to emphasize the importance of families.

A third reason for mentioning Christmas instead of holidays is that the holiday is a proven way to actually work on our personal relationships, as long as we use it well. After all, personal relationships are loving relationships. And love is a beautiful thing, but love is a verb. In all personal relationships there is bad weather, but collective experience also shows that after rain often comes sunshine. That sunshine does not come by itself. It takes time, attention, and space. In a religious context, personal relationships are often considered, but nowadays not many people go to church. Christmas is a celebration that offers the much needed time and space for the renewal of love, also for those who do not attend church. Encouraging each other helps!

All in all, my proposal is the opposite of Helena Dalli's: let's talk less about "holidays" and more specifically about "Christmas". Let's realize that this is an inclusive celebration where everyone is welcome and invited to reflect on the importance of personal relationships in their own way, and to spend time on it. Whether or not you believe that Jesus came to earth as the Son of God, it is an invitation to reflect on your own personal relationships, to pay attention to them, to renew your love. The government did not create this feast, but by stimulating its mentioning it can send a signal: our personal relationships also have a social importance. It is good that there is time and attention for that: Christmas for everyone!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)Verder op mijn website:
Blog 
Relax
Relate
Reflect
Wie ben ik?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten